Nieuwsbrieven 2017 – 3e kwartaal

De KoM-nieuwsbrieven zijn voor de leden, na vier weken worden ze via de site algemeen toegankelijk.

A9259W linked hands

Eerder lezen? Word lid van de KoM !

 

De nieuwsbrief van maandag 18 september 2017, hier beschikbaar 16 oktober, externe link.

Ledenbijeenkomst 8 november  Noteer alvast: woensdag 8 november, 13.00 tot 15.00 uur

Geen sociaal akkoord: hoe moet het voort? Het was schrikken 4 september. De centrale sociale partners meldden dat hun overleg was geklapt. Er was onenigheid over kwesties als een alternatief voor het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Dat geeft onzekerheid voor de arbosector. Wat nu? Als er geen sociaal akkoord komt, zal er dan met het nieuwe kabinet een deal zijn die er alleen gradueel van verschilt?

Bewegen! Ook voor de arbosector!  De Gezondheidsraad heeft nieuwe beweegrichtlijnen, gebaseerd op de ‘stand van wetenschap’. De Gezondheidsraad ziet hier ook een rol voor werkgevers, zij het zonder concrete aanbevelingen. Er zijn diverse punten waarop de arbosector bewegen kan ‘verkopen’ aan werkgevers en werknemers.

DuPont – ‘FNV-Bureau Beroepsziekten voert actie’  Een FNV-medewerker schreef over DuPont: “werknemers werden ziek, kregen kinderen met zware geboorteafwijkingen.” Wat zijn de bronnen daarachter? FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Ik hoop van harte dat DuPont zijn menselijke kant laat zien en deze mensen tegemoet gaat komen.”

PAWW ?  De uitvoeringsorganisatie is van start: Stichting PAWW, Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA.

Het verzuim schreeuwt om aandacht  Zo kopt Vernet het nieuws over de zorgsector. Werk aan de winkel voor KoM-leden met klanten in de zorg!

///////////////////////////////

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 4 september, hier beschikbaar 2 oktober: externe link.

Arbozorg: grimlachen, aanpakken en glimlachen  Column Rolf de Vries bij de start van het werkseizoen.

Feitenonderzoek DuPont en impact voor de arbosector; FNV signaleert ernstige gezondheidsschade – Asscher zet maatregelen neer: soms zeer ingrijpend  Er zijn nog veel onzekerheden over ‘de kwestie DuPont’. Het Openbaar Ministerie werkt aan een strafrechtelijk onderzoek. Duidelijk is dat minister Asscher al maatregelen wil, met consequenties voor de arbosector: kennis bij en samenwerking van professionals, scherpere regelgeving, uitgebreidere dossiers.

Over de kwartiermaker geen nieuws en een arbocuratief symposium  De Kamercommissie voor SZW zou 29 juni met minister Asscher vergaderd hebben over arbo-onderwerpen. Op verzoek van de PvdA, ‘gezien de beperkte agenda’, was dit omgezet in een schriftelijk overleg. Inmiddels heeft Asscher antwoord gegeven op de vragen.

Psychoseksueel voordeel heb se nadeel – Een aloud dilemma van de arbosector onderzocht   Sommige Britse werkgevers verplichtten werkneemsters hoge hakken te dragen in het werk. Dit voor representativiteit bij klanten en omzet van het bedrijf. Een groter risico op seksuele intimidatie? Onderzoekers aan de Universiteit van Aberdeen, Schotland, hebben het onderzocht. Een verheffende conclusie!

///////////////////////

 

De nieuwsbrief van maandag 21 augustus 2017, hier beschikbaar 18 september: externe link

‘Falend systeem bedrijfsartsen’ – Een beschouwing: de FNV, doe het er maar mee ?? “De KNMG houdt een falend systeem van arbeidsgerichte zorg in stand, daar waar werknemers aangewezen blijven op een bedrijfsarts.” Zo hard reageerde de FNV in juni op het KNMG-idee van ‘de arbeidsarts’. Vicevoorzitter Mariëtte Patijn in het persbericht: “.. de bedrijfsarts blijft ook in deze nieuwe visie een werkgeversvriend, hij wordt door de baas betaald.” Is er vooruitgang omdat de FNV het systeem niet meer ‘corrupt’ noemt?

Een ankermoment in de woelingen van polder en formatie?  De onderhandelaars in de kabinetsformatie hebben zich laten bijpraten. Eerst kwamen voorzitters De Boer van VNO-NCW en Busker van de FNV, daarna Ser-voorzitter Hamer. “Een breed sociaal akkoord heeft de polder nog niet te bieden.” Schreef Trouw. Het gonst van suggesties, vermoedens en verwachtingen. En van paradoxen.

Positief resultaat van WIA blijkt ook bij onderzoek op hele bestand – Geen ‘verborgen werkloosheid’ meer bij instroom in gedeeltelijke AO-uitkering   Dat is de strekking van onderzoek van Koning en Van Sonsbeek, voormalig resp. huidig Chief Science Officer van het ministerie van SZW. Hun artikel in het peer reviewed Labour Economics bevestigt het succes van de Nederlandse WIA/WGA-regeling bij gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikten. Eerdere research steunde op macrogegevens en microsteekproeven. De twee gebruikten álle gegevens bij UWV.

 

///////////////////////////////////

De Nieuwsbrief van maandag 7 augustus, hier beschikbaar 4 september: externe link

51% zegt: ik heb een zwaar beroep – de arbosector kan het verschil maken  Vroegpensioen voor oudere werknemers met zwaar werk, afzien van verdere stijging van de AOW-leeftijd. Versoepeling van pensioenleeftijd lijkt toegevoegd aan het boodschappenlijstje voor de naderende coalitie. Er tekent zich een breed front af van werkgeversorganisaties en bonden. EenVandaag geeft zaterdag 5 augustus peilingen. Van de werkenden zegt 51% een zwaar beroep te hebben. Van de 50-plussers die werken heeft 71% behoefte aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Net een derde van de werkgevers biedt zoiets volgens de zender.

En wéér blijkt de achterstand bij UWV groter – zorgwekkende structurele elementen  Vergeten deelbestanden van 4700 uitkeringsgerechtigden … UWV en zijn artsen bleken weer forse achterstanden te hebben. Minister Asscher schreef een mismoedige brief aan de Tweede Kamer, niet met zoveel woorden brengt hij ernstige, kwetsbare punten aan de orde.

/////////////////////////////

 

De Nieuwsbrief van maandag 24 juli, hier beschikbaar 20 augustus: externe link

Onbetaalde overuren en meer voorspelbaar komkommernieuws  Blijkens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden maken werknemers dagelijks onbetaalde overuren. Dat telt op tot 300.000 banen. De FNV heeft dat door TNO laten uitzoeken en eist nu betaalde banen. Ik herinner me zo’n discussie een aantal jaren geleden. Ik ben er eens naar gaan zoeken …

Beroepsziekten: de lijdensweg … heet fantastisch voor juristen Schade van een beroepsziekte verhalen is in Nederland een dubbele lijdensweg, juridisch en persoonlijk. De situatie in Nederland werd geduid door het gezaghebbende The Hague institute for the innovation of Law (HiiL). Dit adviseert wereldwijd in opdracht van overheden en bedrijven over de innovatie van rechtssystemen – in Nederland onder meer de Raad voor de Rechtspraak. Een HiiL-trendrapport behartigde de vraag: “Is de rechtsstaat er voor de burger?”, met een onthutsende duiding van de gang van zaken bij beroepsziekten. Minister Asscher zet nu in op een gedragscode voor de letselschadebranche over de afhandeling van claims bij beroepsziekten. 60% van de getroffenen van het Organo Psycho Syndroom getroffenen kreeg geen financiële compensatie. Op verzoek van Asscher verkennen de heren Van Kesteren en Heerts, gepensioneerd hoofddirecteur VNO-NCW resp. voormalig voorzitter FNV de bereidheid van bedrijfssectoren voor financieel tegemoet komen van OPS slachtoffers.

Trendwatching: onderscheid flex en vast verdwijnt, werk blijft – Verplicht scholingsaanbod voor zieke werknemer?  Hoogleraar en arbeidsmarktexpert Ton Wilthagen, ‘mister flexicurity’, is ook op het ministerie van SZW een gezien adviseur en spreker. Reden om te bezien wat hij meldde op het congres van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. “Het is aan de politiek om het ontwikkelen en duurzaam inzetbaar houden van mensen te benoemen als ‘werk’ dat een prijs verdient.” Het ambtelijk spoorboekje voor de kabinetsformatie bevat een idee.

125.000 banen plan: geholpen door incidenten, conjunctuur en systematiek  De polder haalde opgelucht adem toen staatssecretaris Klijnsma 30 juni meldde dat de marktsector haar streefgetal van 2016 ruim gehaald had. Maar het lijkt vooralsnog geen structurele vooruitgang in de participatie van arbeidsbeperkten.

Pensioenleeftijd hoger, meer arbeidsongeschikten? – De arbosector kan het verschil maken …  Het Pensioenfonds voor de Metaal zag een verdubbeling van instroom in arbeidsongeschiktheid sinds de verhoging van de pensioenleeftijd. Werkgevers in de bouw pleiten weer voor flexibele AOW, het zou maar een kwart miljard kosten. VNO-NCW spreekt zich publiekelijk uit tégen verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Wat zijn de feiten over uitval? Volgens staatssecretaris Klijnsma geeft flexibilisering van de AOW geen soelaas voor mensen in zware beroepen. De arbosector staat voor een flinke opgave: werkgevers en werknemers bemoedigen tot blijvende inschakeling van mensen met een zwaar arbeidsverleden. Tip?

/////////////////////////////

 

De nieuwsbrief van de KoM van maandag 10 juli, hier beschikbaar 7 augustus: externe link

Second opinion  Het was een levendige ledenbijeenkomst, 28 juni, over de second opinion: betrokken mensen, interessante discussie. De gedachte van een pool bedrijfsartsen ondersteunen we in beginsel, het geeft de mogelijkheid dat de bedrijfsartsen (van elkaar) leren. Er zijn uiteraard veel vragen, aandachtspunten: gaat zo’n pool bureaucratie geven? Een aantal leden gaat zich hier de komende tijd over buigen, we verwachten medio september met producten te komen

Uitspraak Hoge Raad geen reden voor polderdrukte  Hogere vergoeding bij ontslag weer mogelijk, kopte De Volkskrant. De Hoge Raad zou dat mogelijk gemaakt hebben door een uitspraak van 30 juni over de aard van de billijke vergoeding bij ontslag. Bemoeilijkt dat het overleg in de SER, over het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte?

Ziekteverzuim in 2016 stabiel – Het CBS brengt definitieve cijfers

Rapport kwartiermaker instroom bedrijfsartsen & andere zaken die met een sisser aflopen … De Kamercommissie voor SZW zou 29 juni met minister Asscher vergaderd hebben, over zeven arbo-onderwerpen. Op verzoek van de PvdA, ‘gezien de beperkte agenda’, is dit omgezet in een schriftelijk overleg. De politieke betekenis hiervan is dat men weinig vuurwerk van plan was. De zaken op een rijtje, en Asscher lessen uit 45 jaar gevaarlijke stoffen bij DuPont Nemour.

‘De vuilnisman subsidieert de hoogleraar’ – Hoger opgeleiden gingen in 2015 ruim een jaar eerder met pensioen dan lager opgeleiden

Gezocht: online ondersteuningsprogramma’s bij werken met gezondheidsproblemen