Registratie blootstelling aan stoffen – Van Ark linkt naar beroepsziekten: ter discussie 

Ter discussie

Slechte naleving registratie blootstelling aan gevaarlijke stoffen – Van Ark heeft nu beleidsopvatting: link naar beroepsziekten 

‘Bedrijven en bedrijfsartsen ontduiken de wet bij het veilig werken met kankerverwekkende stoffen.’ Zo reageerde de FNV in februari op twee onderzoeksrapporten die het ministerie naar buiten bracht, zonder beleidsopvatting van de verantwoordelijke bewindspersoon, i.c. staatssecretaris Van Ark. Kort door de bocht weergegeven: de onderzoekers signaleren feilen in ‘de arbobeleidscyclus’.

Cyclisch gebruik instrumenten

De arbo-activiteiten van de werkgever (horen te) worden ondersteund door drie instrumenten onder (mede)verantwoordelijkheid van de arboprofessionals.

Dit betreft de risico-inventarisatie en -evaluatie, de verplichting waaraan nauwelijks de helft van de werkgevers voldoet. (Vooral in kleine organisaties; jammer dat de auteurs het gegeven niet opnamen uit de Arbobalans 2016, dat 83% van de werknemers werkt in een bedrijf met een ri&e). Ten tweede verplicht de regelgeving bij risico’s zoals kankerverwekkende stoffen tot bijhouden van registers over (mogelijke) blootstelling van werknemers. Dat gebeurt buiten de sector chemie nauwelijks. Verder zijn er de gezondheidsdossiers over individuele werknemers; bedrijfsartsen houden die bij, met gegevens die ze hebben, en dat betekent dus vooral gegevens over verzuim van verzuimers. Elk van de drie draait niet goed genoeg, de aansluiting ontbreekt.

Malaise versterkt

Waarom worden deze verplichtingen zo matig nageleefd? De onderzoeken geven vooral de indruk dat de ene tekortkoming de andere in de hand werkt. De partijen lijken elkaars malaise te versterken. Werkgevers malen weinig om de verplichting inzake registratie van blootstelling, werknemers vragen zelden naar de gegevens, bedrijfsartsen evenmin (stralingsrisico’s daargelaten), anderen klagen en nemen geen initiatief … Zo kan de FNV áltijd raak schieten.

Nu ruim drie maanden later, op 24 mei verscheen de beleidsreactie van de staatssecretaris. Ze neutraliseert de eerdere merkwaardige standpuntloze publicatie door de rapporten ‘beleidsvoorbereidend’ te noemen: met andere woorden, het ging niet over beleid. Die lijn trekt ze enigszins door in haar brief nu. Zeven vol beschreven pagina’s, met -naar mijn indruk- als enige nieuwe actie: “Ik organiseer dit jaar een bijeenkomst … Indien partijen met concrete verbetervoorstellen komen, ben ik daar waar passend, bereid in het kader van lopende programma’s te ondersteunen.” De registraties kunnen naar haar idee bijdragen aan het voorkomen van beroepsziekten. (Ook al zo’n punt waarop bedrijfsartsen tekort zouden schieten …)

Ik vraag me af of deze aanpak van de staatssecretaris verbetering brengt: het is meer van hetzelfde, in de breedte hameren op nationaal geldende verplichtingen die maar op enkele plekken leven.

Aansluiten bij goede praktijken

“De geïnterviewde werkgevers … zijn van mening dat het werk niet veiliger wordt van het bijhouden van individuele blootstellingregistraties en [ze] stellen andere prioriteiten” (blz. 33 in het rapport van Capgemini consulting). Zo dreigt een vicieuze cirkel.

De consultants benoemen een en ander maal hoe de sector chemie wel redelijk de drie instrumenten cyclisch hanteert. Ik vermoed dat arbodeskundigen er goed aan doen ervaringen daar te bezien: op welke punten heeft blootstellingregistratie in welke mate gezondheid van werknemers versterkt, wat zijn kosteneffectieve methoden? Waar is het dan in andere sectoren belangrijk de regelgeving voor individuele blootstellingregistratie strikt te volgen? Bij welke risico’s is er voldoende informatie voor berékenen van blootstelling en of die binnen de grenswaarden blijft? Op welke items zijn steekproefonderzoeken wenselijk? Bij wat voor onderdelen is bij SZW of Inspectie meer eenvoud te bepleiten? Zo’n open minded opstelling, gefocused op gezondheid boven strikt naleven van regels, dat kan mijns inziens werkgevers interesseren.

Wie vindt hier wat van? Reageer hieronder.

Ton van Oostrum

Foto: staatssecretaris Van Ark bij opening campagne aanpak beroepsziekten, 14 mei 2018.

Brief vanArk 24 mei: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/05/24/kamerbrief-onderzoek-naar-de-praktijk-van-omgang-met-beroepsmatige-blootstellings-gezondheidsgegevens

Eerder, rapport 22-1-18: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2017/03/29/eindrapport-gegevensverwerking-szw

Eerder, rapport 2-2-18: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2017/03/29/eindrapport-gegevensverwerking-szw

FNV: https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/februari/Bedrijven-en-bedrijfsartsen-ontduiken-wet-bij-het-veilig-werken-met-kankerverwekkende-stoffen/

 

Be the first to comment on "Registratie blootstelling aan stoffen – Van Ark linkt naar beroepsziekten: ter discussie "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*