Passen werkgevers cao-afspraken voorwaarden voor loondoorbetaling wel toe?

De wet verplicht de werkgever zieke werknemers twee jaar door te betalen, 140%, met in ieder geval het minimumuurloon het 1e jaar. Bijna alle cao’s verplichten tot 170% of meer loondoorbetaling, maar meestal niet als automatisme. Er gelden dan voorwaarden over uren werk hervatten of inspanning voor re-integratie. De cao-onderzoeksrapportages van het ministerie van SZW geven sinds 2013 uitsplitsingen. Er blijkt in 2017 voor twee derde van de werknemers sprake van zulke voorwaarden. In de landbouw en overige ‘groene sectoren’ gaat het zelfs om alle werknemers.

De indruk is dat toepassing in de praktijk weinig voorkomt. Er wordt nogal eens gesteld dat werkgevers voor het gemak doorbetalen zonder voorwaarden, of zelfs 100%. Als dat zo is, mag het merkwaardig heten dat werkgevers prikkels tot verantwoordelijkheid van de werknemer wel bepleiten maar kennelijk niet toepassen. Kunnen KoMmers indrukken geven over toepassing door werkgevers? De reactiemogelijkheid hieronder staat open.

Wie het rapport aandachtig leest, krijgt overigens de indruk dat er een verschuiving is van 2013 op 2017: voor 10 procentpunt meer werknemers zouden voorwaarden zijn gaan gelden voor loondoorbetaling hoger dan 170% in twee jaar. Navraag bij SZW leert dat dit een steekproefeffect is.

Aanpassing met uitruil, maar niet altijd

In een cao gaat het 1e jaar loondoorbetaling van 100% naar 90%, maar de twee wachtdagen worden afgeschaft. Zo’n uitruil is er niet bij het volgende. In sommige cao’s worden afspraken voor extra vrij voor oudere werknemers aangepast: het gaat niet meer om toekenning op basis van leeftijd, maar gekoppeld aan de AOW-leeftijd: als die stijgt, moet de oudere werknemer evenredig langer wachten op zijn extra vrije tijd. De bonden hebben hier kennelijk geen compensatie voor werknemers uit kunnen slepen. Dat mag merkwaardig heten. Diverse werkgeversorganisaties stellen dat (volledig) langer doorwerken voor hun oudere werknemers ondoenlijk is, deze organisaties beloofden aan de bonden bij de overheid te pleiten voor een minder hoge AOW-leeftijd. Maar blijkbaar willen zij niet de portemonnee trekken om zelf iets te doen ter verlichting …

Volop reparatie 3e WW-jaar

Het onderzoek laat ook zien dat cao’s inmiddels voor 82% van de werknemers iets bevatten inzake reparatie van het door Rutte-II afgeschafte 3e WW-jaar, al is dat vaak nog een afspraak om overleg voort te zetten. Voor 10% geldt aansluiting bij de hiervoor opgerichte stichting van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat is allemaal meer dan ik -scepticus- had gedacht. Ik zal me meer ‘factfull’ gedragen!

Foto: FNV Offensief.  Bron voor dit bericht: Rapportage cao-afspraken 2017, SZW, mei 2018, externe link

 

Be the first to comment on "Passen werkgevers cao-afspraken voorwaarden voor loondoorbetaling wel toe?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*