Bekendheid en toepassing wijzigingen Arbowet

‘Er is nog veel werk aan de winkel’.

Staatssecretaris Van Ark publiceerde uitkomsten van een online-enquête over de arbowetswijziging van juli 2017. Deze vond plaats kort voor 1 juli 2018, toen de wetswijziging ongeclausuleerd ging gelden. De vraagstelling was “.. in hoeverre Arbo beïnvloeders, in de aanloop naar 1 juli, op de hoogte waren van de wijzigingen in de Arbowet en in welke mate de wijzigingen al waren doorgevoerd.” Onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel had enkele weken de online-enquête open staan. Verwerkt werden gegevens van “Arbo beïnvloeders”, d.i. degenen die zeiden beslisser of beïnvloeder te zijn inzake arbobeleid binnen hun organisatie: een breed geheel van directie, HR, OR-leden tot preventiemedewerkers. Aldus is er informatie van 563 mensen binnen arbeidsorganisaties van twee of meer werknemers, representatief naar sector en aantal werknemers.

Resultaten

Gemiddeld zijn deze Arbo beïnvloeders bekend met minder dan twee van de acht wijzigingen. Een derde is van geen enkele wijziging op de hoogte. Het grootbedrijf is meer bekend, maar: in het grootbedrijf is toch iets minder dan de helft van de respondenten ermee bekend dat ‘de bedrijfsarts te bezoeken is zonder toestemming van de werkgever’.

Het staatje hier toont kerngegevens over de bekendheid. De staatssecretaris concludeert terecht dat er nog veel werk aan de winkel is. Anderzijds is het gerechtvaardigd te stellen dat dit niveau van bekendheid ruwweg gangbaar is bij wetswijzigingen. Het rapport meldt onder meer op welke punten enquêtedeelnemers nadere informatie willen; dat geeft aanknopingspunten voor verdere communicatie.

Degenen die bekend zijn met een onderdeel van de wetswijziging, melden vaak dat dit al doorgevoerd is. Voor vier op de vijf van hen geldt dat het betreffende punt al afgerond, onderhanden of voorgenomen is. Anderen melden dat het punt niet van toepassing is, of dat ze het niet willen toepassen. Opgemerkt moet dat dit niet representatief maar indicatief is, het gaat immers om %-en van %-en van de deelnemers.

Openstaande vragen

De arbowetswijziging werd onder meer gemotiveerd met teruglopen van contractering van arbodienstverlening door kleinste bedrijven. Verder ging het om versterking van de positie van preventiemedewerkers, arbodienstverleners en met name bedrijfsartsen en hun samenwerking. Dit onderzoek behartigt dit niet. De gebruikelijke metingen van SZW (enquêtering werknemers, -gevers en monitoring door Inspectie SZW) zullen mettertijd beter inzicht geven, te beginnen met de overkoepelende Arbobalans in december.

Beschouwing: werk aan de winkel, voor wie?

Soms blijkt vluchtigheid van deze werkwijze in onderzoek; bijvoorbeeld 5% lijkt niet te willen dat de bedrijfsarts een klachtenprocedure heeft. De resultaten lijken in het algemeen te weerspiegelen hoe onderwerpen van de wetswijziging in de publiciteit zijn geweest: ‘second opinion’ en ‘vrije toegang tot bedrijfsarts’ zijn het meest bekend. Opmerkelijk is dat maar een op de acht bekend is met het nieuwe instemmingsrecht van medezeggenschap of werknemers wat betreft de preventiemedewerker. Dit komt sterk tegemoet aan de FNV-wens de preventiemedewerker te laten kiezen door werknemers. Dat zou doen verwachten dat het nieuwe recht beter bekend is. Werk aan de winkel voor de vakbeweging?

Het onderzoek, externe link https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/09/20/kamerbrief-onderzoek-mkb-arbowet

Info over wat online-enquête inhoudt, externe link  https://www.panelclix.com/nl/faq.html

 

Be the first to comment on "Bekendheid en toepassing wijzigingen Arbowet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*