Van Ark wil meer dan werkgevers actie tegen burn-out klachten; ze is mistig over inspectie op de RI&E

De Arbobalans 2018 kreeg vooral aandacht vanwege de gebleken toename van burn-outklachten. De auteurs schreven dat overige arbeidsomstandigheden van werknemers de afgelopen 10 jaar stabiel bleven, uitgezonderd beeldschermwerk. Inmiddels doet 39% van de werknemers zes uur of meer per dag. In 2007 was dat nog 34%. In de industrie, de bouw en het vervoer doet een derde van de werknemers bijna alleen beeldschermwerk.

Werkgevers wilden onderzoek burn-out

Reacties op de Arbobalans stonden in het teken van zorg over de gegroeide psychische belasting door werk. VNO-NCW was minder empathisch: “Niet alle burn-outklachten kunnen aan het werk worden toegeschreven. Nederlanders beschouwen zichzelf als gelukkige mensen en kennen hun leven een rapportcijfer 8 toe.” De werkgeversorganisatie bepleitte nader onderzoek naar die “onverklaarbare paradox” met de Arbobalans. Staatssecretaris Van Ark schreef twee weken later aan de Tweede Kamer: “Dit jaar laat ik een breed onderzoek doen naar de mechanismen achter de verhoogde kans op een burn-out bij een aantal risicogroepen zoals vrouwen en jongeren en in risicosectoren zoals de zorg. .. [er] zal in dit onderzoek ook worden gekeken naar de samenhang met maatschappelijke trends en ontwikkelingen zoals toenemende druk op zowel het werk als privé.” De bewindspersoon volgt dus níet de onderzoeksagenda van de werkgevers. Verder somt ze lopende activiteiten tegen psychosociale arbeidsbelasting op. Dat is hoe dan ook al meer actie dan wat de werkgevers kennelijk willen.

Staatssecretaris: meer vraag naar arbeidsgerelateerde zorg

De brief van Van Ark vat de Arbobalans samen en beschrijft voornamelijk al lopend beleid op de thema’s. Nieuwtjes zijn:

@ In reactie op de toename van arbeidsongevallen wil ze nieuwe interventies laten testen, zoals nudging. Dat is een niet onomstreden gedragspsychologische motivatietechniek; mensen worden subtiel gestimuleerd tot gewenste keuzes.

@ Onder het kopje beroepsziekten maakt ze gewag van de lopende campagne voor preventie, nu gefocust op gevaarlijke stoffen. Per 2020 zal dit “.. zich (daarnaast) gaan richten op het voorkomen van klachten door fysieke belasting.” Ook al blijkt dit risico niet toegenomen. Het KoM-pleidooi de campagne (mede) te richten op preventie van burn-out lijkt niet aangeslagen op het ministerie.

@ “Meer werkenden en meer oudere werknemers betekent praktisch meer vraag naar arbeidsgerelateerde zorg. Om te investeren in de duurzame kwaliteit en borging van afdoende zorgaanbod, zet ik samen met de beroepsgroepen en andere betrokken partijen in op verschillende sporen. Over mijn inzet hierop, informeer ik u op korte termijn middels een separate brief.”

@ De KoM-nieuwsbrief van 18 februari meldde al: Van Ark verhoogt de boete voor ontbreken of feilen van de RI&E. Zoals bij de hogere boete op ontbreken van een contract arbodienstverlening, is onduidelijk of en in welke mate inspectie zal plaats vinden op dit onderwerp. In een bijlage meldt de staatssecretaris hoe weinig aandacht de I-SZW eraan gaf de laatste jaren.

Inspectie op de RI&E?

@ De KoM-nieuwsbrief van 18 februari meldde al: Van Ark verhoogt de boete voor ontbreken of feilen van de RI&E. Zoals bij de hogere boete op ontbreken van een contract arbodienstverlening, is onduidelijk of en in welke mate inspectie zal plaats vinden op dit onderwerp.

In een bijlage meldt de staatssecretaris cijfers over activiteit van de Inspectie SZW de afgelopen jaren. In het ‘topjaar’ 2013 nam de Inspectie SZW zo’n 350 keer actie inzake de RI&E: 69 eisen, 276 waarschuwingen, en 9 opgelegde boetes. In 2017 waren het net 100 acties, waaronder 5 opgelegde boetes.

Het is wel begrijpelijk dat de staatssecretaris zulke matige productiecijfers in een bijlage wegstopt.

 

 

Brief staatssecretaris:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/02/14/kamerbrief-beleidsreactie-op-de-arbobalans-2018

 

Bijlage bij brief:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2019/02/14/bedrijven-zonder-rie

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*