Ledenbijeenkomst 12 december 2018: taakdelegatie, kwaliteitstafel

We staan ervoor een toekomstbestendig standpunt ‘taakdelegatie bedrijfsarts’ te maken. Een weerbarstig onderwerp, van belang voor werkgevers, werknemers, overheid en professionals; en dat betreft naast bedrijfsartsen ook andere arbodeskundigen, experts en andere (para)medici. We hebben nogal wat bij te praten, hoe het staat in de markt en de overleggen, met een reeks onderwerpen. We mogen een flink aantal nieuwe leden begroeten. Dus was het tijd voor gedachtewisseling en heffen van het glas.

 

Taakdelegatie bedrijfsarts: werkwijzer in afronding. Ledenbijeenkomst onderstreept het belang van goed afwegen

Een werkgroep legt de laatste hand aan de “werkwijzer taakdelegatie” die rond de jaarwisseling via het Arboportaal wordt uitgebracht. Het verwachte tekort aan bedrijfsartsen is voor politiek en beroepsgroepen aanleiding voor aandacht voor taakdelegatie. Overigens niet het enige motief. Een bedrijfsarts die zich te zeer belast voelt door verzuimbegeleiding kon, en kan nu nog beter, door taakdelegatie tijd vrij spelen voor meer preventieve activiteiten.

Genuanceerde gevoelens

Eerder organiseerde de KoM een enquête om ervaringen en wensen van leden te inventariseren. De 32 reacties gaven overwegend een licht positief beeld van de mogelijkheden, maar bijna evenveel twijfels en zorgen over taakdelegatie.

Zou de werkwijzer kansen bevestigen, aarzelingen wegnemen? De ongeveer 20 pagina’s zijn gemaakt door een groepje met OVAL, ZFB, NVAB en KOM, ondersteund door SZW en Capgemini en na consultatie van het veld.

Mark Droogers vertegenwoordigde ons, en verzorgde een presentatie op de ledenbijeenkomst van 12 december. De praktijk is nu zeer gevarieerd. Zo zijn er situaties waarin taakdelegatie wordt ingezet voor het verzamelen van informatie, zonder enige interpretatie terwijl op andere plekken de gedelegeerde een meer zelfstandige rol in begeleiding heeft. Het spectrum omvat eveneens situaties waarin de arts beperkt toetst op doen en laten van de gedelegeerden.

Autonomie, gespecificeerde taken

Uitgangspunt is dat taakdelegatie een autonome keuze blijft van de individuele bedrijfsarts, die immers – ook tuchtrechtelijk -verantwoordelijk blijft voor hetgeen onder haar of zijn delegatie plaats vindt. Het NIVEL-onderzoek en het standpunt van de NVAB vormen het inhoudelijk kader. De werkwijzer gaat niet in op eisen aan de gedelegeerde, noch op het ‘wat’ van delegeren. Wel op het ‘hoe’: door (vnl. proces)vragen helpt het document de bedrijfsarts om tot een zorgvuldig afgewogen en beheersbare delegatie te komen. Daarmee probeert de werkwijzer de basis van taakdelegatie breder te maken dan het vertrouwen tussen arts en gedelegeerde. De werkwijzer vormt geen norm waarbij de bedrijfsarts zonder meer mag aannemen dat hij delegatie goed op orde heeft.

Discussie

Bespreking maakte 12 december kansen en aarzelingen duidelijk. Zo was er een meerderheid tegen de stelling dat een bedrijfsarts maximaal vijf gedelegeerden zou mogen hebben. Dat verdraagt zich niet met het uitgangspunt autonomie, resp. de variëteit wat betreft capaciteiten en ervaring van gedelegeerden. Maar unaniem gevoeld was de noodzaak van stevige onderbouwing van welke delegatie dan ook.

Vervolg

De werkwijzer zal te vinden zijn op het Arboportaal en de KoM-site. In de eerste helft van 2019 volgt een KoM bijeenkomst waarin aan de hand van de stappen uit de werkwijzer verschillende werkwijzen worden besproken, met extra aandacht voor het voeren en delen (of niet) van het medisch dossier, de praktijk van de zelfstandige en de wijze waarop taakdelegatie in andere zorgsettings wordt vorm gegeven. Suggesties of een taakdelegatie praktijk die volgens u aandacht verdient? vkom.nl/service/taakdelegatie, https://vkom.nl/?page_id=1452

(Ton van Oostrum, met dank aan Mark Droogers voor bewerking)

De kwaliteitstafel, bundeling van 20 partijen: voor vergroten instroom in de opleiding tot bedrijfs- resp. verzekeringsarts

Het ministerie van SZW heeft zo’n beetje alle betrokkenen bijeengebracht. Daarbij functioneert een kerngroep van NVAB, NVVG, UWV, OVAL en KoM. Onder een onafhankelijk voorzitter werken ze sinds de zomer aan drie hoofdonderwerpen: kennisinfrastructuur, duurzaam kwaliteitsbeleid en structurele financiering.

Onder meer Madelijn de Kleine neemt hierin deel voor de KoM. Ze gaf op de ledenbijeenkomst een update over het nog wel 1,5 jaar verder lopende traject, en nam suggesties en opvattingen mee. Streven is onder meer te komen tot meer academische werkplaatsen, meer hoogleraren bedrijfsgeneeskunde; er start al snel een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van de twee beroepen. Wat betreft opleidingen wordt meer preventie en specialisatie beoogd, bij richtlijnen gaat het meer om implementatie de bestaande.

Landelijke voorziening?

Er wordt gewerkt aan een verkenning van een landelijk opleidingsfonds en een landelijk werkgeverschap aio’s bedrijfs- resp. verzekeringsartsen. Madelijn vatte dit in een van haar discussiestellingen. Een kleine meerderheid van de aanwezigen wees een landelijk werkgeverschap af. Hier blijken heel verschillende ervaringen aangaande baio’s: ‘inspirerend’ vs. ‘kostenneutraal maar tijdrovend’. Onderzoek naar de mogelijkheid van een landelijk werkgeverschap, dat lijkt iedereen nuttig.

 

Het Arboportaal belooft over de voortgang aan de kwaliteitstafel te informeren: https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2018/07/09/kwaliteitstafel-bedrijfs-en-verzekeringsgeneeskunde-van-start