Geschillen

Aansluiting bij geschilleninstantie per 2017 boze-werkgever-van-links

KoM heeft collectieve afspraak voor nodige voorzieningen vanwege de WKKGZ

Een werknemer of werkgever met een klacht over uw werk? U bent gewend een goed gesprek te voeren. Eventueel met hulp van uw kwaliteits- of klachtenfunctionaris. Bij de KoM-leden helpt dat de kwestie bijna altijd de wereld uit. Opschalen is een zeldzaamheid. Zo moeten we blijven werken. Maar: per 2017 eist wetgeving dat u wel voorzieningen paraat hebt.

Kwaliteit = snelle en adequate aanpak van klachten

In de zorg bleek die kwaliteit niet altijd. Openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen helpt de zorg te verbeteren. Daartoe is er de WKKGZ, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Na een overgangsjaar zijn zorgaanbieders per 1-1-2017 verplicht tot hoofdpunten:

  • (vanzelfsprekend) het gesprek aangaan om een en ander naar tevredenheid op te lossen, en daarin wijzen op de mogelijkheid van
  1. beschikbaarheid van een ‘geschikt te achten’ [onafhankelijke] klachtenfunctionaris voor bijstand aan klager of – bij hun akkoord – bemiddeling tussen beide partijen.
  2. aansluiting bij een onafhankelijke, door VWS erkende, geschilleninstantie, ingesteld door representatief te achten organisatie(s) van zorgaanbieders en cliënten.

Punt 1. impliceert dat een zelfstandig werkend bedrijfsarts een ander aanwijst als klachtenfunctionaris; dat kán een andere bedrijfsarts zijn, er kan ook een beroep worden gedaan op dienstverleners elders. Maatschappen van bedrijfsartsen resp. arbodiensten kunnen volstaan met een klachtenfunctionaris in eigen huis.

Wanneer klager niet tevreden is na de inzet van de klachtenfunctionaris, is een rechtszaak mogelijk. Het heeft uiteraard de voorkeur het geschil laagdrempeliger te beslechten. Daarom (punt 2.) dienen alle zorgaanbieders te zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan móeten houden en kan een schadevergoeding toekennen.

Wij hadden al overleg gevoerd met de ministeries van VWS en SZW, in welke mate activiteiten van bedrijfsartsen precies onder de WKKGZ vallen. De voorgenomen wijziging van het Arbobesluit, gepubliceerd voor Internetconsultatie, bevat de meest recente informatie van de overheid over het bereik van de WKKGZ-regeling inzake klachten en geschillen: ziekteverzuimbegeleiding en aanstellingskeuring in opdracht van een ander valt er niet onder, overig werk zoals PAGO, PMO en consultatie (formeel in opdracht van de werknemer) wél. Dit zal zeker nog discussie geven, en vanuit Eigen regie is de werknemer meer zelf verantwoordelijk en dus misschien juridisch opdrachtgever.

 

WKKGZ-voorzieningen paraat hebben

Als DB van de KoM stellen we vast dat voorzieningen bedoeld met die wet onmisbaar zijn. Vanwege het gewicht en het vereiste zorgvuldig functioneren van een geschillencommissie moeten we niet zelf het wiel willen uitvinden.

We denken een geschikte partner te hebben gevonden met DOKh. Dit is een kleine stichting, gevestigd in Alkmaar, ervaren in nascholing en ondersteuning bij klachtafhandeling voor eerste lijns zorgverleners. Hun nieuw opgerichte geschilleninstantie is erkend door VWS. Voor leden van de KoM hebben we vijf procent korting kunnen bedingen op de o.i. redelijke tarieven. U kúnt zich aansluiten bij DOKh voor de geschillencommissie, dan wel voor de geschillencommissie EN de DOKh-klachtenregeling met onafhankelijke functionaris; gezien de geringe meerkosten adviseren wij beide te doen.

U kunt zich aansluiten voor één jaar.

De KoM is overigens in overleg met onder andere NVAB en de Oval. In beginsel zijn we voorstander van één geschilleninstantie voor de hele arbosector, dat dient duidelijkheid en zekerheid in het belang van zowel klager als professionals.

Verwarring? Er was een vraag over een mogelijke tegenstrijdigheid. Volgens artikel 1, vierde lid van de Wkkgz is de klachtenregeling niet van toepassing op verzuimbegeleiding. In de Arbowet artikel 14, tweede lid onder h staat echter: “de bedrijfsarts heeft een adequate procedure voor het afwikkelen van klachten”. Voor de de duidelijkheid: de DOKh biedt haar klachtenregeling incl. klachtenfunctionaris ook voor de verzuimbegeleiding aan. Daar hoeft niets extra voor geregeld te worden.

……………….. Aanvulling  DOKh informeerde ons in april 2019 nader. Het valt hun medewerkers dat nog veel bedrijfsartsen het volgende niet goed helder hebben. Voor een bedrijfsarts die in opdracht van een derde een oordeel geeft over de gezondheidstoestand van een werknemer (ziekteverzuimbegeleiding en aanstellingskeuring in opdracht van een ander), is de wkkgz-regeling inzake klachten en geschillen niet van toepassing. Bedrijfsartsen die zowel voor klachten als geschillen bij DOKh zijn aangesloten, kunnen wel gebruik maken van de onafhankelijk klachtenfunctionaris van DOKh. Dit dan niet in het kader van de wkkgz, maar het kan zeker helpen om een klacht niet te laten escaleren. DOKh zal op haar website de uitzondering duidelijker verwoorden en meer voorlichting geven. ……………………

Tarieven

Op de DOKh tarieven krijgen KoM-leden een korting van 5%.

De uitgangspunten bij de tariefstelling zijn, zo geeft DOKh aan:

  • De brancheorganisatie KoM zal zelf ten alle tijde middelen en mogelijkheden inzetten om het aantal geschillen tot een minimum te beperken
  • De brancheorganisatie KoM zal haar leden bij staan met raad en daad
  • Indien er een geschil is, zal de brancheorganisatie een kundig juridisch onderlegd lid beschikbaar stellen voor de Geschillencommissie
  • De klachtenregeling van de aangesloten leden is WKKGZ proof
  • Het tarief geldt voor maximaal 2 geschillen per arbodienst, bij meer dan 2 geschillen wordt per geschil een bedrag van € 580 in rekening gebracht.

Aantal bedrijfsartsen – tarief aansluiting voor geschillen,  in 2017:

1-5                  €    290

5-10                €    435

10-20              €    875

20-30              € 1.015

30-40              € 1.160

Voor de zelfstandig bedrijfsartsen geldt bij DOKh het reguliere jaartarief, € 145 per aansluiting, zonder de beperking van het aantal geschillen, maar er ook van uitgaande dat zij de klachtenregeling zelf op orde hebben. Men kan ook kiezen voor een gecombineerde aansluiting, door KoM geadviseerd: Klachtenregeling met onafhankelijk klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie, dan bedraagt het jaartarief € 200,-. Er worden dan maximaal 2 klachten in behandeling genomen. Daarna geldt een uurtarief van € 75,-.

 

Aanmelding

Zelfstandige bedrijfsartsen kunnen zich aanmelden via de site van DOKh schermafdruk-2017-05-24-04-45-23

Organisaties kunnen zich aanmelden bij Jose Lentz, directeur van DOKh: jlentz@dokh.nl. Zij zal in vervolgcontact de nodige zaken uitvragen.

 

LINKS

Algemene informatie DOKh

VWS over de WKKGZ voor burgers: info

VWS over de WKKGZ voor zorgaanbieders: voorlichting info en wetgeving info