Nieuwsbrieven 2016 – 4e kwartaal

Breaking News: re-integratie tweede spoor. Oplossing van Asscher lijkt nieuwe knelpunten te geven. / UWV kan tussentijds oordeel over tweede spoor geven / Vervroegd IVA aanvragen door de werkgever / Asscher wacht niet op sociale partners.

De extra nieuwsbrief, 23 december 2016.

//////////////////////

Tweede Kamer over SZW-terrein  Motie over zware beroepen aangenomen / Beroepsziekten: politiek couveusekindje en veenbrand / VVD stemt tegen SZW-begroting.

Verder: Klachtenfunctionaris WKKGZ / Veiligheid en gezondheid op het werk: online betrouwbare informatie vinden voor werkgevers en werknemers in opkomende economieën / Hoe staat de polder er twintig jaar later bij? De SER organiseerde in oktober een discussiemiddag naar aanleiding van hun boek “Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw.” Dat is gratis te downloaden. / Is Nederland het fijnste land om in te werken? De zesde ‘European Working Conditions Survey’ (EWCS) behandelt het brede geheel van arbeid in de 28 EU-lidstaten, 5 kandidaat-lidstaten en de vrijhandelsstaten Noorwegen en Zwitserland.

Lees het in de nieuwsbrief van 20 december 2016.

//////////////////////

Aansluiting bij geschilleninstantie per 2017  KoM heeft collectieve afspraak voor nodige voorzieningen vanwege de WKKGZ: zie de nieuwsbrief van 9 december 2016

//////////////////////

Voor de arbosector enkele nieuwtjes uit behandeling SZW-begroting in Tweede Kamer: Integratie wordt verkiezingsthema /  ‘Wwz moet op de schop’ / Gedachtengoed duurzame inzetbaarheid lijkt nog niet geland bij Kamer / Inspectie SZW niet uitgebreid / Beroepsziekten blijven kamerbreed in de belangstelling / Asscher laat loondoorbetaling tweede ziektejaar aan polder

Lees het uitgebreid in de nieuwsbrief van 8 december 2016.

//////////////////////

Sociaal-Cultureel Planbureau bevestigt verzuimdaling De arbosector claimt succes vanwege structurele daling van het ziekteverzuim. In 2005 ‘erkende’ het Centraal Planbureau dat over de periode 1980-2002. Het Sociaal-Cultureel Planbureau bekeek in haar recente trendrapport de periode 2007-2014. Het vindt genoemde ontwikkeling pas vanaf 2011 én in minder sterke mate. De KoM durft met deze gegevens te stellen dat bij de algemene verzuimdaling het ‘conjunctuureffect’ meer dan evenredig is verminderd. Het ‘structurele verzuim’ is wat lager. Gedrag van werknemers lijkt meer beheerst. Een opsteker voor de arbosector?

Is Asscher bezig met downsizing; het wordt een vraagteken of het door de Kamer gevraagde Werkprogramma reguliere en bedrijfsgezondheidszorg er komt // België ervaart problemen als in Nederland – Bedrijven in België moeten mee gaan betalen voor de uitkering van hun zieke werknemers // “Zzp’er laat zich maar niet temmen” over het politieke drama, de opschorting van de DBA, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties // Asscher over ontwikkeling koopkracht in de kabinetsperiode.

Informeer u in de nieuwsbrief van 28 november 2016.

 

Uit de nieuwsbrieven ouder dan medio november 2016 publiceren we een selectie, vooral artikelen met meer waarde dan-het-nieuws-van-de-dag.

 

///////////////////////////

Uit de nieuwsbrieven ouder dan medio november 2016 publiceren we een selectie, vooral artikelen met meer waarde dan-het-nieuws-van-de-dag.

//////////////////////////

Uit KoM-nieuwsbrief 31 oktober 2016

MINDER ARBOMAATREGELEN ?

Arbovakpers (?) negatiever dan doortimmerd trendrapport SCP

In diverse uitgaven over arbo kreeg het aandacht: het trendrapport verzuim en arbeidsongeschiktheid van het Sociaal-Cultureel Planbureau, getiteld ´Beperkt in functie”. Het zou volgens diverse berichten aantonen dat werkgevers minder arbomaatregelen nemen, onder druk van de crisis. Hoe zit het precies?

Voor het eerst in 2008 verscheen elke twee jaar de WEA, de Werkgevers Enquête Arbeid. Deelnemers zijn ruim 5000 werkgevers (HR-ers in grotere bedrijven), telefonisch geworven om een vragenlijst in te vullen op papier of via internet. Het SCP baseert zich met name op deze databestanden, en kan in de vier jaargangen tot en met 2014 verschillen signaleren. Er blijkt bij nagenoeg alles statistische significantie, d.w.z. dat gegevens van een jaar niet door toeval verschillen van de andere jaren. Dat is een technische consequentie van de forse steekproef. Het SCP rekende daarom verder, en vindt het merendeel van de gevonden effecten verwaarloosbaar klein. Er zijn maar enkele relevante significante uitkomsten. Cijfers gaan verder het ene jaar omhoog, het volgende omlaag, er is nauwelijks een trend.

Met die aantekeningen geef ik de volgende selectie van cijfers.

schermafdruk-2017-08-18-07-41-22

Nuances

De hoofdlijn is inderdaad dat werkgevers in 2014 wat minder dan eerder inzetten op maatregelen en deskundige ondersteuning. Dat is niet nieuw, de arbowetswijziging met ook meer handhaving is er mede door ingegeven.

Er blijken talloze nuances. Persoonlijke beschermingsmiddelen werden in 2008 wezenlijk meer gegeven; wat zeker niet betekent dat mensen in 2014 hetzelfde werk zonder die bescherming deden; misschien is er samenhang met het minder vóórkomen van lawaai. Minder werkgevers regelen arbodienstverlening, vooral minder via arbodiensten en iets vaker langs andere wegen.

Het SCP concludeert zelf: “Al met al lijkt de recessie, waarvan sinds 2008 sprake is geweest, niet voortdurend te hebben geleid tot een afname van arbo- en verzuimactiviteiten in bedrijven en vestigingen, en zien we dat de situatie in 2014 terug is op het niveau van 2008.”

Een onderkend en weinig aangevat risico springt eruit

Wat meer werkgevers zien werkdruk als arborisico, het aantal genomen maatregelen loopt iets terug. Wat betreft werkdruk is dus de aloude kloof tussen onderkennen van het risico en het nemen van maatregelen groter geworden – wat mij betreft is dat de uitkomst die aandacht behoeft van arbodienstverleners én hen kansen geeft.

 

 

Uit KoM-nieuwsbrief 17 oktober 2016

VOOR HET VELD IS VEEL TE WINNEN BIJ AANPAK VAN PESTEN

Asscher zet stevige campagne op 

Een team van het ministerie gaat volgend jaar organisaties ondersteunen tegen pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit jaar houdt de Inspectie SZW zo’n 300 bedrijfsinspecties. De minister onderzoekt: is een cursus gedrags- en cultuurverandering verplicht te stellen voor leidinggevenden in bedrijven met te weinig maatregelen?

Een op de zes werknemers heeft last van ongewenste omgangsvormen op het werk. Een derde van hen ontwikkelt burn-out verschijnselen. TNO becijfert voor elke getroffene per jaar zeven extra verzuimdagen, dat is €1,7 mrd loondoorbetaling door werkgevers. Asscher gaf regelmatig aandacht aan het thema, de Tweede Kamer had vorig najaar nog aangedrongen op extra actie. De bewindspersoon startte in juni een campagne met centrale sociale partners. In oktober zijn er opnieuw radiospots, acties op sociale media en een postercampagne. Verder komt Asscher bijeen met vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere deskundigen over ongewenst gedrag op het werk. “Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst overlegt de minister met de sociale partners of er aanvullende maatregelen nodig zijn.” Aldus het persbericht bij de omvangrijke brief ‘Integrale aanpak pesten’ van 25 september aan de Tweede Kamer.

Overeenstemming centrale sociale partners

Waarom zoveel aandacht aan dit onderwerp? “Iedereen die werkt heeft recht op fatsoenlijk werk in een sociaal veilige omgeving. Wederzijds respect en goede omgangsvormen horen daarbij.” Met deze ‘levenshouding’ opent Asscher zijn brief. Verder verwijst de tekst elke paar alinea’s naar de overeenstemming tussen centrale organisaties van werkgevers en werknemers.

Al twee decennia is werkdruk een issue: vier op de tien werknemers vindt taakeisen in het werk te hoog, bijna de helft van de werkgevers ziet werkdruk in hun organisatie als een probleem.

Een gezamenlijke aanpak van werkgevers en werknemers blijft achter. In veel arbocatalogi, zeker die in profitsectoren, ontbreekt werkdruk als arbeidsrisico. Arbodienstverleners weten: diverse werkgevers zitten niet te wachten op een Ri&E met dit ‘belevingspunt’. Het onderwerp raakt sterk aan managementstijl en -cultuur van een organisatie. De voorkeur van de werkgever gaat makkelijk uit naar maatregelen voor afzonderlijke werknemers: een cursus stressbestendigheid of time management. De kritiek van de vakbeweging is begrijpelijk.

De Stichting van de Arbeid is vaak voortrekker voor nieuwe onderwerpen voor cao’s en decentrale afspraken. Jarenlang waren hier de centrale organisaties het zelfs niet eens over een definitie van werkdruk. Nu brengt een beknopt quick scan onderzoekje – gefinancierd door Asscher – hen samen tot actie tegen pesten. Een deelaspect, vrijwel zonder relatie met de cultuur van de leiding in arbeidsorganisaties.

Ik adviseer arbodienstverleners toch graag: haak aan bij de campagne tegen pesten! Klanten hebben er voordeel bij. Mogelijk zit de grootste winst in een hierna volgende stap van centrale organisaties van werkgevers en werknemers tegen psychosociale arbeidsbelasting in den brede.

Actieteam: externe link.            Kamerbrief pesten: externe link.

 

 

Uit KoM-nieuwsbrief 3 oktober 2016

DISCUSSIE MARKT OF ZORG – EN DE ARBEIDSARTS

De bedrijfsarts-adviseur is er voor de hele organisatie, een arbeidsarts niet

U vindt aan het eind van deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag van de debatavond ‘Markt of zorg’ van 29 juni jl. Dank aan Jurgen van der Baan! De redactie van TBV bood de KoM de mogelijkheid een ‘zeepkistbijdrage’ te schrijven. Het DB heeft dat gedaan, voortbouwend op het debat en op de ledenvergadering van 14 september. Het is nu even afwachten of TBV ons stuk accepteert. Er is inmiddels volop reuring op een verwant onderwerp: de arbeidsarts is er nog niet, zal er niet zomaar komen, maar de lobby lijkt dit Doornroosje al tot leven gekust te hebben. De KNMG-werkgroep bracht 17 september haar langverwachte rapport uit. Enkele dagen later had Trouw er een artikel over, in Medisch contact was er vanuit de beroepsgroep reumatologen ineens waardering, de NVAB lijkt ervoor te gaan. Onze bijdrage aan TBV schiet hier op in. We melden dat de Tweede Kamer met de arbowetswijziging tégen stelselwijziging heeft gekozen; feitelijk unaniem: de VVD was tegen wijziging en vóór het bestaande. We benadrukken dat een bedrijfsarts sociáál geneeskundige is, met focus op een werkomgeving die gezond gedrag stimuleert. Het is ondenkbaar dat een arbeidsarts, in een gezondheidscentrum buiten de werkcontext, impact kan hebben op het systeem van de arbeidsorganisatie. De werkgever luistert bij voorkeur naar een adviseur met oog voor het geheel van zijn werk.