Meerwaarde

kom-logo-600x550

Wij bieden meerwaarde aan onze leden. Wij willen onze leden

  • voorzien van informatie uit de overheid, sociale partners, brancheorganisaties en media en de implicaties daarvan voor onze professies met hen delen;
  • ruimte bieden voor het ontwikkelen van innovatieve ideeën;
  • voorzien van kennis, zowel wetenschappelijke als praktijk kennis.

Wij willen een ontmoetingsplaats van ondernemerschap zijn, gericht op het verbinden van mensen en netwerken.

Het lidmaatschap kost voor een individu € 75,- per jaar en voor organisaties € 995,- per jaar.

Wij verwachten van u dat u actief meedenkt en meewerkt in ons netwerk.

U kunt van ons verwachten:

Nieuwsbrief
Een tweewekelijkse gerichte nieuwsbrief met overzichtelijke punten, zal de leden op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Bijeenkomst en ontmoetingen
Wij willen dat onze leden elkaar ontmoeten, zowel digitaal als in persoon. Wij zijn gericht op het verbinden van mensen en netwerken. Een ontmoetingsplaats van ondernemerschap.

Belangenbehartiging
Wij willen de bewustwording bij onze leden vergroten dat het van essentieel belang is ons geluid, ons belang te vertegenwoordigen in o.a. de politiek. Wij willen ons profileren als volwaardige gesprekspartner van werkgevers- en werknemersorganisaties, de overheid en andere partijen die zich inzetten op het gebied van arbeid en gezondheid. Wij willen ons daarbij onderscheiden in de ambitie die wij uitstralen en –dragen op dit gebied.

DSC_0481Maatwerk

Gezond werken is goed voor de mens en de maatschappij waarin hij leeft.

• De arbeidsgerelateerde zorg heeft een brede focus die aansluit bij  de toenemende eisen vanuit de economie en de overheid aan werknemers op gebied van werk in combinatie met hun rol in de maatschappij (mantelzorg, scholing, kinderopvang, betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan kinderen etc).

• De zorg voor werkenden moet goed geregeld zijn en de bedrijfsarts is de aangewezen persoon om hierin een sleutelrol te vervullen. Wij willen een actieve gesprekspartner zijn voor landelijk gedragen oplossingen op het gebied van werkenden en hun gezondheid.

• Wij zijn van mening dat werken volgens het ERM de meeste ruimte biedt om maatwerk te bieden aan werkgever en werknemer.

• Activering van werknemers is gericht op het ontwikkelen van de eigen veerkracht in plaats van primair op controle en handhaving, een focus op preventie en de participerende werknemer (naast de rol van provisie).

• De doelen kunnen alleen worden bereikt met een multidisciplinaire benadering van arbeidsgerelateerde zorg, waarbij alle betrokken partijen (arbodiensten, NVAB, ZFK, NVKA, etc.) zich met elkaar verbinden.Maatwerk is essentieel. Onderwerpen binnen de arbodienstverlening die gerelateerd zijn aan maatwerk staan dus op de agenda van Kwaliteit op Maat.Ons bereiken meerdere vragen over de Maatwerkregeling. Ter verduidelijking hebben wij de meestgestelde met antwoord hieronder vermeld.

FAQ Over de Maatwerkregeling

Maatwerkregeling

Met enige regelmaat horen we de in de markt vragen over wat de maatwerkregeling inhoudt en of dienstverleners die werken vanuit Maatwerk zich wel netjes aan alle eisen houden. Op basis daarvan hebben we een kleine FAQ Maatwerk voor u samengesteld, vanuit de misverstanden.

– Maatwerkdienstverleners negeren de professionele richtlijnen bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen die samenwerken met maatwerkdienstverleners (zeker die dienstverleners die zijn aangesloten bij de KoM) werken net als ieder andere  bedrijfsarts volgens de professionele richtlijnen van onder andere de beroepsvereniging NVAB en hanteren ook werkwijzers zoals van STECR. Een aantal Maatwerkdienstverleners is zelfs betrokken bij de ontwikkeling van STECR werkwijzers. Bedrijfsartsen die werken vanuit de Maatwerkregeling zijn veelal ondernemers die zeer actief zijn in na- en bijscholing en de professionele richtlijnen van grote waarde achten.

– Maatwerkdienstverleners gaan ervan uit dat leidinggevende en medewerker zelf het verzuimbeleid mogen bepalen

Maatwerkdienstverleners gaan uit van een volwassen relatie tussen werkgever en werknemer. Dit betekent dat leidinggevende en medewerker tezamen afspraken kunnen maken over (gedeeltelijke) werkhervatting. Dit is iets anders dan het verzuimbeleid zelf bepalen. Dat doet de directie samen met de werkgeversvertegenwoordiging.  Wij zien de werkgever en werknemer als regisseur. Een regisseur gaat niet op de stoel zitten van de dokter, HR adviseur, beleidsmedewerker of arbeidsdeskundige, maar regisseert het proces: hij kijkt gericht wanneer welke expertise het beste ingezet kan worden.

– Maatwerkdienstverleners zijn onvoldoende geborgd tegen privacyschendingen

Maatwerkdienstverleners beschikken niet altijd  over een Arbocertificaat, maar wel over een gedegen kwaliteitshandboek, waarin veel aandacht is voor privacy. Ook beschikken wij over een privacyprotocol en een klachtenregeling. Onze bedrijfsartsen zijn gedegen opgeleid in het adviseren van onze klanten in termen van mogelijkheden en beperkingen, niet in termen van ziekte en klachten. We coachen ook onze klanten in het privacyproof opbouwen van het verzuimdossier. Ter waarborging van de privacy beschikken we over een eigen medisch dossier dat aan de laatste eisen voor dossierveiligheid voldoet, zodat informatie van verzuimende medewerkers goed beveiligd is en gedurende de volledige bewaartermijn toegankelijk.

– Maatwerkdienstverleners volgen de Wet verbetering Poortwachter niet.

Net als iedere andere goede dienstverlener volgen Maatwerkdienstverleners de wet. Zo is de Wet verbetering Poortwachter een essentieel onderdeel van de verzuimaanpak, ook bij onze klanten. Wij volgen de WvP en adviseren onze klanten actief  om daarnaast ook voldoende inhoudelijke kwaliteit te leveren om te komen tot optimale inzetbaarheid van medewerkers.

– Maatwerkdienstverleners trekken hun eigen plan en werken niet samen met andere partijen

Integendeel! Als Maatwerkdienstverleners stellen we ons op als netwerkpartners. Als Maatwerkdienstverleners hebben we ons het afgelopen jaar actief opgesteld richting politiek, SER en beleidsmakers. Recent heeft een aantal van ons de vereniging Kwaliteit op Maat (KoM) mede opgericht. Een organisatie waarbij een ieder die zich verbonden voelt met het leveren van kwaliteit vanuit de Maatwerkregeling zich  kan aanmelden.

 – Maatwerkdienstverleners negeren de zorgplicht van de bedrijfsarts

Dit is een misvatting die veroorzaakt wordt door een visie op zorgplicht. Als Maatwerkdienstverleners gaan wij uit van geëmancipeerde werkgevers en werknemers die vanuit de eigen regie gedachte betrokken zijn bij elkaar, ook tijdens verzuim en bij vragen en verschillen van inzicht in staat zijn de aanwezige adviseurs te raadplegen. Uiteraard dient er vooraf overeenstemming te zijn tussen directie en medezeggenschap over de manier waarop interne en externe adviseurs worden ingezet. Adviezen van bedrijfsartsen dienen serieus genomen te worden en bedrijfsartsen moeten weten wat er met hun adviezen gebeurt. Zonodig kunnen zij leidinggevenden/casemanagers danwel werknemer hierop aanspreken. Maar  wij vinden dat de bedrijfsarts niet ongemerkt weer de regie naar zich toe te trekken. Tenzij men kiest voor een ander model van dienstverlening, maar dat noemen wij geen eigen regie.

© Kwaliteit op Maat 2015