Artikelen – overzichtspagina

 

 

Arbodienstverlening: “Een geniaal concept” –  Nederland onderscheidt zich gunstig in preventie en verzuimaanpak   Hans-Horst Konkolewsky beziet de Nederlandse discussie rond arbodienstverlening met enige verwondering. “De indicatoren van Nederland zijn gunstig.” Lees meer, klik

 

 

 

Banenafspraak en quotumregeling: snapt u het nog?  Staatssecretaris Van Ark stelt dat werkgevers een stimulans moeten hebben om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen en dat dit ook zou moeten gelden bij inhuur van flexkrachten. Prof. dr. Pierre Koning schrijft een blog op Sociaalweb. Hij hekelt haar brief aan de Tweede Kamer, het kost nogal wat moeite om die te doorgronden. De (robot?)redactie van Sociaalweb plaatst naast deze blog een link naar het artikel: ‘Banenafspraak steeds meer papieren werkelijkheid’. Toeval? Lees zelf, externe link: https://www.sociaalweb.nl/blogs/banenafspraak-en-quotumregeling-snapt-u-het-nog  (geplaatst 7 september 2019) 

 

Een mail van een boze werkgever… Hoe doen andere bedrijfsartsen dat?

Een bedrijfsarts krijgt een mail van een werkgever, over een werknemer: ‘Die rotzak heeft zich nu al weer voor de zoveelste keer ziekgemeld.’ De bedrijfsarts stopt die mail als geheugensteun in zijn medisch dossier. Als de betrokkene op het spreekuur komt, dan weet hij het weer. Is dat verstandig?

Externe link: https://www.linkedin.com/pulse/hoe-doen-andere-bedrijfsartsen-dat-klaas-van-der-galien/

 

‘Ik schaam me voor mijn uitkering’ 

 UWV-Perspectief is een website voor en door mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind november 2018 plaatste de redactie een artikel over schaamte voor de uitkering. UWV-magazine in februari 2019 vult dat aan met enkele persoonlijke verhalen.

 

 

UWV-Perspectief, externe link

https://perspectief.uwv.nl/artikelen/uitkering-en-schaamte

UWV magazine no 1, februari 2019, externe link

http://uwvmagazine.uwv.nl/sites/default/files/downloads/pdf/uwv_magazine_1_2019_1.pdf

(geplaatst 23-2-19)

 

“Als mensen weten dat het goed geregeld is als ze even niet kunnen werken, geeft dat zekerheid.”  Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad. De nieuwsbrief van het Verbond van Verzekeraars interviewt haar, over vernieuwing in economisch handelen en  verandering op de arbeidsmarkt. Randstad verzorgt nog steeds uitzendwerk. “Maar ondertussen doen we ook detachering en werving & selectie. We zijn eigenlijk meer een matchmaker dan een uitzendbureau.” De interviewer bevraagt haar over samenwerking. “Ligt daar ook een rol voor verzekeraars: mensen helpen terug te keren op de arbeidsmarkt?” Marjolein: “Het zou een mooie combinatie tussen onze dienstverlening en die van verzekeraars kunnen zijn. Wij weten de weg naar werk terug te vinden en zij hebben verstand van risico’s.  .. Maar dan hebben we het wel over het ontwerp van nieuwe (sociale) zekerheid. Ik denk dat er in zo’n samenwerking heel mooie dingen kunnen ontstaan.”  Externe link naar het interview. (Geplaatst 6-2-19)

 

Het eigen-regiemodel voorbij  –  Over taakdelegatie en zelfregie   Jaren geleden voorzag Reijer Pille dat veel bedrijven zouden kiezen voor het eigen-regiemodel (ERM) of voor het casemanagementmodel. De voorspelling is uitgekomen maar de evolutie stopt niet bij het ERM of casemanagementmodel. De ontwikkeling gaat door, stelt hij nu.  Taakdelegatie wordt gezien als een oplossing voor het bedrijfsartsentekort maar heeft veel haken en ogen en randvoorwaarden. Een andere ontwikkeling is die naar zelfregie van de medewerker. Externe link naar Reijers artikel. (Geplaatst 7-11-18)

 

Grenswaarden gevaarlijke stoffen, het is voor niet-arbeidshygiënisten een lastige materie. Allereerst zijn werkgevers aan zet om – met medezeggenschap en werknemers – grenswaarden te bepalen voor gezond en veilig werken. Waar trek je de grens om beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen? Voorzover de overheid grenswaarden stelt, gebeurt dat op advies van de SER-commissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW). Het SER-magazine van oktober 2018 bevat een overzichtelijk artikel over de werkwijze, compromissen en afwegingen van de commissie. Die is onlangs versterkt met een eminent onafhankelijk deskundige: Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit Utrecht. Externe link naar het SER-magazine. (Geplaatst 5-11-18)

 

Een leven lang leren, een leven lang leuteren   Opleidingsvouchers worden veel besproken als middel om bij werkenden ‘een leven lang leren’ te steunen. Zeker op een flexibele arbeidsmarkt van groot belang! Leen Hoffman, voormalig hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, geeft aan dat met dit idee een leven lang leuteren dreigt. Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland. Leens blog, externe link  (Geplaatst 6-9-18)

 

Wetsontwerp arbeidsmarkt in balans kritisch besproken  De redactie van Tijdschrift Recht en Arbeid bekijkt de voorgenomen WAB op een aantal onderdelen en ziet aanleiding voor kritische bespreking. Deze bijdragen worden gepubliceerd in in aflevering 2018-9/10 van het tijdschrift en daarnaast zijn ze vrij toegankelijk gemaakt. Aldus hoogleraar Houwerzijl op LinkedIn, externe link   (Geplaatst 20-7-18)

 

 

De loondoorbetaling bij ziekte: verlichting voor kleine werkgevers? Pierre Koning pleit voor het bestaande stelsel. En maakt duidelijk waarom het kabinet Rutte-III nog steeds geen wetsvoorstel heeft kunnen maken. Lees meer  (Geplaatst 12-7-18)

 

Aanpak beroepsziekten in Nederland verdient beter  Het rapport van de Inspectie SZW “Staat van de Arbeidsveiligheid” is een wake up call voor de arbosector. Dat neemt niet weg dat de presentatie van cijfers te bekritiseren is. Als we niets ondernemen zijn er in 2025 15% meer beroepsziekten. Als we wel iets doen eigenlijk ook. Lees meer    (Geplaatst 10 juli 2018)

 

Een oude rot in veiligheidskunde – promotieonderzoek naar veiligheid en leiderschap    Hoe typeer je Victor Roggeveen?   # Een veiligheidskundige van 40 jaar geleden? “Ik begon ooit in de offshore. En mijn eerste taakomschrijving daar luidde: ‘Victor, you keep me out of jail.’ Op die basis heb ik er 10 jaar gewerkt. De veiligheidskunde is vooral gebaseerd op wat mag en wat niet mag: compliance.”   # Een professional met werknemersvriendelijke trekjes? “Operationele medewerkers worden naar cursussen gestuurd en gehersenspoeld, zodat ze als ‘veiligheidsbewuste’ mensen terugkeren naar hun werkplek.”   # Een geslaagd ondernemer? Founder en eigenaar van Advisafe, en dat goed verkocht …   # Een weldoende vrijwilliger? Die zich is gaan “.. richten op andere zaken, waaronder het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging VeiligheidsKunde en een nieuwe rol als onafhankelijk adviseur.”   # Een beginnende wetenschapper? “.. nu dus als promovendus.” Zonder professionele analyse “.. is de werknemer die op de verkeerde knop drukte gegarandeerd het haasje. Welke theorie ligt hieraan ten grondslag? Of is het simpelweg een gevolg van machtsverhoudingen? Dat intrigeert me en daar haal ik de energie voor dit onderzoek uit.”   # Lees het volledige artikel, kijk uit naar Victors promotie. Externe link

Zijn profiel als ‘buitenpromovendus’ op de Universiteit Leiden, externe link, klik(    (Bijgewerkt 4 mei 2019)

 

Meer jonggehandicapten vinden werk of starten een vervolgopleiding. Volgens onderzoek een resultaat van de Participatiewet die de Wajong opvolgde. Het gaat om enkele procenten maar het is een wereld van verschil voor de jongeren die het betreft. Hoogleraar arbeidsdeskundigheid Blonk stelt dat professioneel handelen van bijvoorbeeld jobcoaches het verschil maakt. Zet dat de arbosector aan het denken over haar inzet voor re-integratie?  Externe link naar zijn column. Externe link naar het onderzoek.  (geplaatst 17-2-18)

 

Werk en zelfmoord Bij de KoM hebben we het niet alleen over hoe zonnig arbodienstverlening is. 

Elk jaar beëindigen tussen de 5500 en 6000 mensen in Groot-Brittannië hun eigen leven – ruim drie keer het aantal mensen dat sterft op de wegen.

In 2017 bracht de Britse overheid cijfers over een sterk verband tussen zelfmoord en beroep. Laaggeschoolde mannelijke arbeiders hebben drie keer meer kans zich het leven te benemen dan het nationaal gemiddelde. Andere groepen met een verhoogd risico zijn verpleegkundig personeel, onderwijzers en landarbeiders. Veel van deze werknemers zijn ook degenen die vaker stress op de werkplek ervaren. Baanonzekerheid, nul-uren-contracten en inkrimping van de werkplek zijn ook belangrijke risicofactoren. Onderzoek gepubliceerd door Hazards Magazine meldde ook dat er sprake was van een toename van zelfmoorden in tijden van herstructurering en banenverlies.

De Britse vakcentrale TUC benoemt deze schrikwekkende cijfers in een brochure. Die bevat meer informatie voor werkgevers en bonden, en wat er gedaan kan worden.  Externe link  (geplaatst 17 januari 2018)

 

 

‘Meer kennis nodig, om welzijn en functioneren van de werkende mens te stimuleren’ 

A&O-psychologen zouden zich hard moeten maken voor een toekomst van menswaardig werk. Ze doen al veertig jaar onderzoek naar werkstress, maar stress- en burn-outklachten zouden de laatste decennia alleen maar zijn toegenomen.

Aukje Nauta is hoogleraar en mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. In haar nieuwsbrief van januari gaf ze een cadeautje: een artikel uit De Psycholoog. We delen het cadeautje graag: externe link

 

 

Toon – De impact van een dodelijk arbeidsongeval  CDA-Kamerlid Pieter Heerma noemde het boek meermalen bij de zitting van de Kamercommissie SZW van 29 november 2017. Tien dagen eerder was het verschenen. Het is geschreven door nabestaanden, echtgenote en zwager, over de verwerking en afwikkeling van het arbeidsongeval waarbij hun man/zwager om het leven kwam. Het eindpunt was niet het gebruikelijke aan beboeting en financiële compensatie. Nabestaanden en werknemers wilden en kregen een ‘veiligheidsverbeterplan’, een andere manier van schadeloosstelling.  Lees meer .. link

 

 

Rapport ‘De sociale staat’ stelt wat gerust – maar hoe zit het op de werkvloer?  Met dit SCP-rapport van december 2017 valt te concluderen: ongeveer een zesde van de bevolking zich laat aanspreken door ondergangsretoriek en verongelijktheid. De arbodienstverleners hebben van doen met de werkvloer. Hoe zit het daar? Lees meer, link

 

Regeerakkoord wekt geen vertrouwen bij kritische economen. Pierre Koning, voormalig Chief Science Officer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft een zeer lezenswaardig en scherp artikel “Sociale zekerheid en arbeidsmarkt in het Regeerakkoord”. Lees meer, link.

 

19 mei 2017,  Medisch Contact, Blog, Jim Faas, verzekeringsarts en jurist.  Dweilen met de kraan open – het alsmaar uitdijend ziektebegrip …  “Volgens recent onderzoek schuilt er nog heel wat onbenutte arbeidscapaciteit in de WIA. De gebruikelijke beleidsmatige reflex: aanscherpen van de arbeidsongeschiktheidscriteria! Maar aan het alsmaar uitdijend ziektebegrip wordt geen woord vuil gemaakt. Dat valt op te tekenen uit de dagelijkse praktijk: ik zie Trudy voor de tweede keer op het spreekuur. Ze is ziekenverzorgster. Loopt tegen de 60. Haar zorginstelling is failliet gegaan. Ze werkt nu op uitzendbasis. Tegen een lager uurloon. Trudy heeft zich ziekgemeld. Het gaat slecht met haar vader. Die is dement. Zij is de belangrijkste mantelzorger.” Lees meer in de link …

 

Hond op kantoor – rechter legt billijke vergoeding op  bovenop transitievergoeding. Baanverlies door gezondheidsprobleem in weerwil van oordeel bedrijfsarts en UWV. Lees meer …

Evaluatie BeZaVa nog lang niet afgerond, Asscher al aardig tevreden, uit KoM-nieuwsbrief 26 januari 2016,  lees meer …

Ongelijke kans op ernstige arbeidsongevallen, uit KoM-nieuwsbrief 15 november 2015, lees meer …

Stijgt het aantal beroepsziekten wel of niet?  Pleidooi voor efficiënter en toch beter meten.  Het aantal bedrijfsartsen dat beroepsziekten meldt en het aantal meldingen stegen in 2014…. Uit KoM-nieuwsbrief 1 november 2015. Lees meer …

Rapport CPB: maken private verzekeraars verwachting niet waar?  Rapport CPB geeft vooral reden tot verdere analyse en debat Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter in…  Uit KoM-nieuwsbrief 20 september 2015. Lees meer …

Ziet de bedrijfsarts meer of minder middengroepen?   Arbeidsmarkt en werkgelegenheid de komende jaren.  In het middensegment van de arbeidsmarkt is de werkgelegenheid gedaald. Middelbaar opgeleide werknemers wijken… Uit KoM-nieuwsbrief 8 september 2015. Lees meer …

Polderinstituut Arbouw verdwijnt, activiteiten blijven, positie zzp-ers onduidelijk. Bouw-cao drukt andere verhouding werkgever – werknemer uit. Uit KoM-nieuwsbrief 1 juli 2015, lees meer …