Kwaliteit op Maat - Nieuwsbrief

maandag 21 januari 2019

In deze nieuwsbrief

• MKB-verzuim-ontzorg-verzekering: stilte bij initatiefnemers - Wat kun je allemaal doen met 450 miljoen?  

• Meer over het Nationaal Preventieakkoord - Relevantie voor werkgevers, bedrijfsartsen en andere arboprofessionals

• Ontwikkeladvies voor iedere 45-plusser - Bestaande regeling ruimer gemaakt

• Wie wil er geen carrière als filantroop bedrijfsgeneeskunde? - Steun gevraagd voor carrière-events werving bedrijfsartsen

========================================================================

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering:

stilte bij initatiefnemers

Wat kun je allemaal doen met 450 miljoen?  

De drie betrokken partijen hebben geen nieuws, na alle tamtam de donderdag voor Kerstmis. Het toen gepresenteerde pakket is vooral een bevestiging van behoud van het bestaande. Een stelselwijziging loondoorbetaling bij ziekte is voor jaren van de baan. Denk aan terugdraaien van werkgeversregie zoals enkele jaren geleden overwogen in de SER, of bedrijfsartsen betaald uit de zorgverzekering, of bedrijfsgezondheidszorg in regionale gezondheidscentra …

Terug naar één jaar?

# De drie partijen, het ministerie, organisaties van werkgevers en van verzekeraars, ze brengen nu geen nieuws. Wel schrijft MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof van zich af. In een persoonlijke column in Tubantia van 15 januari schetst hij het akkoord. Zijn slotalinea: “Hoe tevreden ik er nu ook mee ben … Ik vind nog steeds dat de loonbetalingsplicht voor mkb-bedrijven terug zou moeten naar één jaar.” Daarmee uit hij hetzelfde standpunt als de concurrerende organisatie ONL, van de antipolderaar Biesheuvel, de eervorige voorzitter van MKB-Nld. Ook dit lijkt voorlopig van de baan tenzij verzekeraars zich omzet laten ontnemen … 

# Is het ontbreken van nieuws goed nieuws? Niet per se. Elders in het veld wordt over de verzekering gesproken als niets nieuws, inhoudsloos. Ook schijnbare juridische hobbels zijn in de eerdere praktijk geslecht. (Met dank aan Igor Janssen voor informatie.) 

# “We hebben echter nog twee jaar om de plannen nader te concretiseren.” Daar zit mijns inziens een misverstand. Doel is dat verzuimgevallen die ingaan op of na 1 januari 2020 onder deze verzekering vallen. Dat betekent dat verzekeraars per september 2019 hun aanbod klaar moeten hebben. Dat betreft ook het inschakelen van bedrijfsartsen, arbodienstverleners, casemanagers. Kortom, wie het aangaat moet alle zeilen bijzetten om voor de zomer van 2019 een bijdrage te hebben geleverd, z’n positie bepaald te hebben.

Wat kun je allemaal doen met 450 miljoen?  

Elke werkgever krijgt eenzelfde korting op sociale premies, zeker € 1000 per werkgever. Dat is dus voordeliger naarmate een werkgever minder werknemers heeft. We hebben het nog even nagevraagd bij de voorlichter van het ministerie. Ja, de 450 miljoen die minister Koolmees hiervoor uittrekt, die wordt elk jaar uitgegeven. Dit als tegemoetkoming aan ‘kleine werkgevers’. Zo lijkt het extra vreemd dat hij en z’n voorganger geen geld hebben voor steun aan sectorale initiatieven arbozorg van sociale partners en arbodienstverleners …. Wat kun je allemaal doen met 450 miljoen? Bij de KoM weten we het wel, investeren dus!

De KoM-site documenteert de ontwikkelingen: http://vkom.nl/?page_id=2182

========================================================================

 

Meer over het Nationaal Preventieakkoord

Relevantie voor werkgevers en bedrijfsartsen maar ook voor andere arboprofessionals

Een foto zegt soms meer dan woorden. Met deze afbeelding publiceerde VNO-NCW in november drie goede en drie slechte punten -volgens werkgevers- uit het Nationaal Preventieakkoord. De werkgeversorganisatie ondertekende de deelakkoorden over overgewicht resp. problematisch drinken. Niet dat over roken, vanwege onuitvoerbaarheid voor tabaks- en gemakswinkeliers. De foto suggereert scepsis over het bréde akkoord. Nadien heeft de VNO-NCW-site niets meer over het onderwerp.

Opgave arbosector

Dit tekent de zware klus voor de arbosector. Het akkoord bevat stevige voornemens. Inzet van arboprofessionals is onmisbaar. Bijvoorbeeld:

* Diverse grote overheids- en private organisaties committeren zich aan het behalen van de beoogde doelstellingen: het Rijk en alle gemeenten, AbnAmro, KPN, ziekenhuizen- en UMC-organisaties, zorgverzekeraars, alle werkgeversorganisaties in het onderwijs; alle in hun rol van werkgever e/o producent of maatschappelijk verantwoord ondernemer. (Ze gaan daarmee trouwens verder dan VNO-NCW.) Hier zitten veel klanten arbodienstverlening bij!

* De SZW-campagne preventie beroepsziekten wordt geroemd vanwege z’n focus op terugdringen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En een suggestie voor bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten (samen?): “In veel sectoren waar met stof wordt gewerkt, is relatief sprake van een hoog percentage rokende medewerkers. Roken in combinatie met stoffenblootstelling verhoogt het risico op gezondheidsschade, doordat de luchtwegen extra worden belast en geprikkeld.”

* “In 2020 nemen bedrijfsartsen roken mee in elk contact, door roken te ontmoedigen en tools aan te bieden om te stoppen met roken.” Aldus toezegging van de NVAB.

* “In 2020 hebben meer bedrijven een rookvrij beleid voor werknemers, gebouwen en terreinen.” .. “De ambitie is dat in 2040 alle organisaties rookvrij zijn.”

* Wat betreft problematisch alcoholgebruik zullen vijf werkgroepen de acties en interventies verder uitwerken, waaronder een werkgroep gericht op werknemers/bedrijven.

Een uitgebreider overzicht van punten met relevantie voor de arbosector vindt u op de servicepagina van de KoM-site, Link

Zwaarwegende materie, ook voor u

De helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. Een op de vijf daarvan is er dik tevreden mee. Voor nogal wat mensen maakt ongezond gedrag deel uit van hun cultuur of identiteit. Lees de nieuwsbrief van 10 december 2018 nog eens na, hoe dit alles de opgave voor de arbosector zwaarder maakt. Leg uw regenbooghesje maar klaar!

Neemt u zelf nog een daags glaasje wijn? Hoogopgeleiden roken minder, maar drinken vaker regelmatig alcohol, vooral ouderen. Nederland en Belgie scoren Europees het slechtst. Aldus het Sociaal Cultureel Planbureau.

 

LINK naar nieuwsbrief KoM 10 december 2018

http://vkom.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=87&wysijap=subscriptions

Sociaal Cultureel Planbureau

https://www.scp.nl/Nieuws/Opleidingsverschillen_in_gezondheidsgedrag

 

========================================================================

Ontwikkeladvies voor iedere 45-plusser

Bestaande regeling ruimer gemaakt

Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Over hoe ze erin staan, over hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komt men er weinig aan toe. Arboprofessionals merken bij hun klanten het belang, bedrijfsartsen zien op hun spreekuur werknemers die vastlopen in hun bestaande functie.

Verwijzen, samenwerken vanuit arbosector?

Een loopbaanadviseur kan helpen met persoonlijke ontwikkeling. De sector van loopbaancoaches e.d. is enthousiast over een verruimde SZW-regeling. Zij kunnen voor iedere 45-plusser subsidie aanvragen. De enige stap voor de 45-plus-werkende is het zoeken naar een passende loopbaanadviseur in de buurt. Dat kan via een speciale site over de regeling. Over de kosten heeft de werknemer geen zorgen, de adviseur handelt die af. De coach kan per ontwikkeladvies € 600 vragen voor tenminste vier adviesuren. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.

Het ligt voor de hand: dit is een kans voor de arbosector. Het is voor de beroepsbeoefenaren de moeite waard via die site te bezien met welke coaches in regio’s samen op te trekken is.

Minister poldermoe?

De eerdere regeling stond alleen open voor specifieke beroepen. Minister Koolmees trekt nog eens 3 miljoen euro extra uit. Er is nu totaal 17 miljoen euro beschikbaar voor álle 45-plus-werkenden.

De vakbeweging profileert zich als adviseur loopbaan, ontwikkeling en inzetbaarheid. Diverse organisaties van sectorale sociale partners hebben zulke voorzieningen, afzonderlijke ‘grote’ werkgevers ook. Het mag opmerkelijk heten dat Koolmees voor z’n nieuwe initiatief kennelijk geen nieuwe, brede samenwerking heeft gezocht. De site linkt naar FNV, CNV en branche-instellingen in eerder betrokken sectoren. De site linkt niet naar Volandis (voorheen Arbouw), Sectorinstituut Transport en andere sectorcentra die hun sporen verdienen met inzetbaarheid in brede zin. Is de bewindsman poldermoe? Geeft hij een signaal aan sociale partners dat ze vaker gepasseerd gaan worden? Gebrek aan consistentie kun je deze D66-er niet verwijten. Hij zette evenmin een stap voor steun aan sectorale samenwerking van sociale partners met arbodienstverleners.

 

Het nieuwsbericht van SZW:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2018/12/31/gratis-ontwikkeladvies-voor-45-plusser

De site om het ontwikkeladvies te promoten (foto hieraan ontleend):

https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies

========================================================================

Wie wil er geen carrière als filantroop bedrijfsgeneeskunde?

Steun gevraagd voor carrière-events werving bedrijfsartsen

De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk’ maakt geneeskundestudenten en basisartsen warm voor het vak bedrijfsarts. Met groeiend succes! Site, blogs, vlogs, video’s en nieuwsberichten wekken steeds meer interesse. De campagne wordt gefinancierd door KoM, Oval en NVAB.

Meewerkende bedrijfsartsen: hartelijk dank!

Het belangrijkste is de -gratis!- inzet van meewerkende bedrijfsartsen. [Hartelijk dank aan hen!]. Ze bieden kennismakingen, coschappen, gastcolleges en een-op-een gesprekken, zijn ambassadeur voor bedrijfsgeneeskunde bij activiteiten als studiedagen en carrière-events, maken meeloopdagen mogelijk. Femke van Leeuwen, bedrijfsarts bij ArboNed: “Er melden zich regelmatig geïnteresseerde jonge collega’s die veelal de neiging hebben om bij ons te willen blijven na een dagje meelopen of een stage!”

Cruciaal is de aanwezigheid van de meewerkende bedrijfsartsen op carrière-events, Co-Raden, voorlichtingsbijeenkomsten over specialismen en dergelijke. De collega’s zijn er iedere keer toe bereid. Maar: standhuur drukt zwaar op de begroting. KoM, Oval en NVAB krijgen in 2019 de financiering niet rond, zelfs niet nadat ook de NSPOH zich bereid heeft getoond een bijdrage te leveren, we missen enkele duizenden euro’s. Kortom, we hebben ú nodig als filantroop!

Wilt u geen carrière als filantroop?

Denk dan eens over het zetten van een stap als weldoener, menslievende, sponsor, begunstiger. Vindt u dat u in persoon op carrière-events nuttig werk kunt doen? Uw aanmelding is welkom! Geen tijd? Dan kunt u er niet omheen: help met geld! Laat ze niet alleen staan, de collega’s-bedrijfsartsen die wél tijd maken!

Bereid om deze bijdrage te leveren aan het bekend maken van studenten met het mooie vak? Neem contact op met Dianne van der Putte. Een simpele mail naar info@kwaliteitopmaat.com is voldoende. We zijn u dankbaar!