Kwaliteit op Maat - Nieuwsbrief

maandag 18 februari 2019

In deze nieuwsbrief

Het Regeerakkoord bevatte voor werkgevers tot 25 werknemers collectieve regeling van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Verzekeraars en werkgevers profileren zich nu als succesvolle lobbyisten tégen die dreiging. Partijen spreken over een ‘laatste kans’ om loondoorbetaling en regie van de werkgever bij verzuim te behouden.

De Tweede Kamer staat achter de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering. De coalitie steunt zonder meer de leidende rol van de bedrijfsarts bij de toets op het re-integratieverslag. De arbeidsdeskundigen steunen trouwens de verzekeringsartsen niet in hun pleidooi voor onverkort behoud van hun huidige rol.

Revitaliseert de polder? Er zijn tekenen van nieuwe collectivering, zoals een nieuwe uitkeringsinstantie. Wat zal  de Commissie regulering van werk adviseren?

========================================================================

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

‘Regie van de werkgever overeind houden’

Is deze verzekering ook een verdienmodel? De Nederlandse Vereniging van Inkomens Adviseurs organiseerde een conferentie, maandagmiddag 4 februari. Leden en andere belangstellenden lieten zich voor € 100, resp. € 125 bijpraten door hun bestuur en door verzekeraars, OVAL en VNO/NCW.

Inschakeling bedrijfsarts

Tenminste acht verzekeraars gaan per 2020 de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering aanbieden. Daarmee kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren mét flinke ondersteuning bij re-integratie. Minister Koolmees, verzekeraars en werkgevers sloten kort voor de Kerst een convenant tegen het pijnpunt loondoorbetaling voor het midden- en vooral kleinbedrijf.

Sprekers nu benadrukten dat wetgeving niet verandert: de werkgever blijft verantwoordelijk voor re-integratie. Positie van en toegang tot de bedrijfsarts blijft zoals in de arbowetswijziging van juli 2017. Een formulering in de stukken, ‘De casemanager [van de verzekeraar] schakelt de bedrijfsarts in’, is maar een van de vele mogelijke routes, zo benadrukte Antoine Reijnders van het Verbond van Verzekeraars.

De gedachtewisseling verhelderde misverstanden. Zo dacht een vraagsteller dat de ‘leidende rol van de bedrijfsarts’ de eerste twee ziektejaren leidt tot afschaffing van het deskundigenoordeel. Die ‘leidersrol’ houdt alleen in dat de verzekeringsarts per 2012 niet meer meedoet bij de toetsing op re-integratieinspanningen bij een WIA-aanvraag.

Urgentie

Het Regeerakkoord had in oktober 2017 aangekondigd: voor werkgevers tot 25 werknemers verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar, UWV neemt voor hen het tweede jaar over.

Verzekeraars en werkgevers profileerden zich nu als succesvolle lobbyisten tégen de dreiging van collectivisering. Fred Toussaint, directeur inkomen van Nationale Nederlanden: ‘We krijgen de kans onze meerwaarde aan het mkb te laten zien’. ‘Een laatste route om loondoorbetaling en regie van de werkgever overeind te houden’ aldus secretaris Anneloes Goossens van de werkgevers. Ze accentueerde ook dat werkgevers dit niet hebben ingezet met het doel verzuim te verlagen. OVAL en Verbond van Verzekeraars onderstreepten het belang van inzet op kwaliteit: ‘Nog een Zembla-uitzending willen we niet meemaken. Dan weet minister van SZW Jesse Klaver wel wat hij gaat doen.’

Foto’s: David Knibbe, CEO Nationale Nederlanden, in december voorzitter van het Verbond van Verzekeraars; Anneloes Goossens, secretaris VNO-NCW en MKB-Nederland

========================================================================

CDA-er Heerma: ‘De oplossing loondoorbetaling past bij een eerlijke arbeidsmarkt’

 

Over de bedrijfsarts klinkt in de Kamer weer ‘Wie betaalt, bepaalt’

Een agenda met 28 onderwerpen: de Tweede Kamercommissie SZW vergaderde op 13 februari vier uur over de arbeidsmarkt. Dat betrof vooral zorgen over schijnzelfstandigheid, Deliveroo-gedoe en contracting voor vermijden van vast werk. Ik belicht voor u het gezegde over de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering.

CDA-er Heerma had Rutte-II al opgejaagd: zijn partij wilde een collectieve oplossing voor het mkb tegen de problemen door loondoorbetaling bij ziekte. Over de private verzekeringsoplossing nu zette hij de toon: ‘dit helpt voor balans op de arbeidsmarkt’. De drie coalitiegenoten waren ook positief.

Bedrijfsarts leidend

PvdA-er Van Dijk verwoordde  zorg over het vervallen van de rol van de UWV-verzekeringsarts bij toetsing van re-integratie: werkgevers beïnvloeden de bedrijfsarts, kan de werknemer corrigeren op diens oordeel? SP-er Van Kent hamerde opnieuw erop hoe betaling door de werkgever de afhankelijkheid van de bedrijfsarts bepaalt. De verzekeringsarts moet in beider visie de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts borgen.

Minister Koolmees beklemtoonde in zijn beantwoording: de bedrijfsarts is een onafhankelijke professional, de verzekeringsarts blijft de claimbeoordeling doen. 

Balans

Het stelsel verandert nauwelijks. De private verzekeringsoplossing krijgt binnen en buiten de coalitie steun. Er is geen wetswijziging voor nodig. Beoordeling door de verzekeringsarts over twee jaar medische actie van de bedrijfsarts, dat is onderwerp van eigen UWV-regels ‘Poortwachter’. Koolmees kan verder. Vollediger informatie over het debat op de site van de KoM: http://vkom.nl/?p=2317 

========================================================================

Vereniging van arbeidsdeskundigen niet achter verzekeringsartsen

De vereniging van arbeidsdeskundigen schreef aan het ministerie van SZW. Ze willen meewerken aan een goede uitvoering van Koolmees’ plannen inzake loondoorbetaling. Enkele opmerkelijke punten:

# De beroepsgroep wil graag eerder ingeschakeld worden. “Ons uitgangspunt is om samen met de bedrijfsarts zo vroeg als mogelijk een helder advies te geven aan werkgever en werkende.”

# “De arbeidsdeskundigen zien het dan ook in het belang van een bestendige lijn voor werkgever én werkende dat zij straks bij vragen en twijfel over de RIV ook de verzekeringsarts kunnen consulteren.” De vereniging steunt niet het verlangen van de (voorzitter van de) verzekeringsartsen tot behoud van hun huidige betrokkenheid bij de RIV-toets.

# “Om de arbeidsdeskundige van UWV de toets goed te kunnen laten uitvoeren adviseren wij u ook om een RIV-toets voortaan vergezeld te laten gaan van een arbeidsdeskundig actueel onderzoek over de eerste twee ziektejaren.”

===================================================================

Revitaliseert de polder?

Er is een nieuwe uitkeringsinstantie

Sociale partners zijn het volstrekt oneens wat betreft pensioenen en AOW-leeftijd. Ze leggen zich wel neer bij elkaars afzonderlijke schikkingen met minister Koolmees: geen verandering in loondoorbetaling bij ziekte (winstpunt voor werkgevers) en geen verandering in criteria arbeidsongeschiktheid (winstpunt voor werknemers). Hebben partijen ook punten van overeenstemming? Meer dan het op het eerste oog schijnt.

AOV voor zzp’ers

Begin oktober, in de hitte van het pensioendebat, verscheen een opmerkelijk pleidooi van Harry van de Kraats, voorzitter van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland. Hij bepleitte een verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers, onder te brengen bij private partijen. Dat was (welkom bij de bonden, maar) omstreden in werkgeverskringen, vanwege de kosten en de ondernemersvrijheid. Van de Kraats hechtte meer aan het algemeen belang, het vermijden van steeds grotere groepen onverzekerden. Zelfstandigen zouden zowel ao- als pensioenpremie ruimer moeten kunnen aftrekken. De zelfstandigenaftrek zou dan kunnen vervallen: dat was een heilig huis voor VVD en werkgevers ten tijde van Rutte-II.

Voorman werkgevers pleitte voor een 'nieuw huis van sociale zekerheid'

Reijer Pille, directievoorzitter van Falke & Verbaan, pakte dit op voor een beschouwing over de vraag of de polder revitaliseert. Onlangs heeft hij zijn betoog geactualiseerd. Wat betreft sociale zekerheid zijn er aanwijzingen dat de polder zich herpakt.

@ Onder hoogleraren en SER-kroonleden circuleren plannen tot een recollectivering volgens het ‘cafetaria- of cappuccinomodel’: een basis van verplichte collectieve regelingen met mogelijkheden tot bijverzekeren per sector, bedrijf en individu.

@ Diverse verzekeraars koersen op een riskmanagementbenadering. Het gaat niet alleen meer om afdekken van moeilijk beheersbare risico’s; preventie en management van duurzame inzetbaarheid gaan deel uit maken van het arrangement.

@ De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die minister Koolmees met verzekeraars en werkgevers overeenkwam is nog niet collectief. Maar, “Zonder overheidssteun zal het MKB geen aantrekkelijke premie geboden kunnen worden” stelt Pille.

Ontstaan er organisaties à la de bedrijfsverenigingen van weleer? Pille werpt deze vraag op, en ziet een mogelijk bevestigend antwoord als de FNV meewerkt.

Er is een nieuwe uitkeringsinstantie, de PAWW

Minister Koolmees stuurde de Kamer een plichtmatige brief over de uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid. Deze kwam voort uit het Sociaal Akkoord van 2013. Daar maakten werkgevers en werknemers ook afspraken over reparatie van ongunstiger WW- en WGA-uitkeringen. Koolmees meldt een springend nieuwtje: de helft van de werknemers onder een cao is hiervoor verzekerd, een kwart zal waarschijnlijk volgen. De door werkgevers en werknemers bestuurde Stichting “Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA-regeling” startte 2019 met ruim 3000 uitkeringsgerechtigden. Zonder kostbare uitvoeringsorganisatie, want salarisverwerker RAET int bij werkgevers en keert uit aan de werknemers.

"Commissie regulering van werk"

Minister Koolmees stelde begin november 2018 deze commissie in: een tiental van voornamelijk hoogleraren, geen werkgevers- en werknemersorganisaties, onder voorzitterschap van ‘polderverbinder’ drs. Hans Borstlap (foto). Zij moeten aan de minister voor november 2019 rapport uitbrengen: over op de langere termijn nodige aanpassingen van regelgeving. In het bijzonder gaat het daarbij om minder onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen. De verschillen in kosten en risico’s (dus bescherming zoals tegen het ziekterisico) zouden kleiner moeten. De Nederlandse polder heeft al volop landschapskenmerken gemaakt waartussen de commissie bruggen kan slaan. Brengt dat recollectivering? In ieder geval brengt het partijen als verzekeraars in posities. De arbosector heeft belang bij een actieve opstelling de komende maanden.

========================================================================

NIEUW OP DE KOM-SITE

Technische universiteit Delft heeft leerstoel ‘bedrijfscultuur’  De veiligheidskunde steunt van oudsher op ontwikkeling van kennis door beschikbare informatie uit (bijna) ongevallen. daarvoor is belangrijk dat werknemers afwijkingen van het proces kunnen melden en aan de analyses kunnen meewerken. Dat vraagt van bedrijven een 'rechtvaardige cultuur' om die openheid te bereiken. De technische universiteit Delft heeft nu met Jop Groeneweg een hoogleraar die daarop focust: bekijk zijn inaugurele rede van 18 januari 2018. Link naar de KoM-site: http://vkom.nl/?page_id=545

‘Een multiprobleemgezin kost € 174.000’ - Social Impact Bonds  De gemeente Den Haag had becijferd dat een gezin met meerdere problemen jaarlijks € 174.000 kost. Met een Social Impact Bond is dat een kwart teruggedrongen. Link naar de KoM-site: http://vkom.nl/?page_id=425

Zet vkom.nl bij je favorieten !

======================================================================

In een volgende nieuwsbrief: staatssecretaris Van Ark stuurde een omvangrijke brief aan de Tweede Kamer, over haar beleid naar aanleiding van de Arbobalans 2018. Bij snelle eerste lezing blijkt ze veel woorden te gebruiken om nauwelijks nieuws te melden. Wel heel opmerkelijk: de boete voor ontbreken of ontoereikend zijn van de RI&E gaat omhoog; de Inspectie zal de boete kunnen aanzeggen zonder waarschuwing-met-gelegenheid-tot-herstel. Net als bij de eerder verhoogde boete op ontbreken van een contract arbodienstverlening, laat ze na te melden of en in welke mate inspectie zal plaats vinden op dit onderwerp.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/02/14/kamerbrief-beleidsreactie-op-de-arbobalans-2018

======================================================================== 

LINKS bij artikelen in deze nieuwsbrief

Link naar sheets etc. bijeenkomst Inkomensadviseurs

http://www.nvia.nl/impressies/seminar-wat-zijn-de-gevolgen-van-de-nieuwe-maatregelen-loondoorbetaling-bij-ziekte/

Reijer Pille over revitalisering van de polder

https://www.falkeverbaan.nl/de-polder-revitaliseert-zichzelf-een-nieuw-huis-van-sociale-zekerheid/

Minister Koolmees over onder meer stand reparatie 3e WW-jaar

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/01/23/kamerbrief-halfjaarlijkse-rapportage-wwz

Stichting PAWW, externe link https://www.spaww.nl/

Arbeidsdeskundigen  https://www.arbeidsdeskundigen.nl/actueel/nieuws/nvva-stuurt-brief-inzake-loondoorbetaling-aan-ministerie-szw

 

=======================================================================

Deze nieuwsbrief wordt grotendeels verzorgd door Ton van Oostrum, zelfstandig expert en publicist arbo en verzuim. www.tonvanoostrum.nl Suggesties voor (uit te diepen) onderwerpen zijn welkom.